Katiqsugat

ᑐᙵᓱᒋᑦ | Welcome | Tunngasugit

ᑐᖖᒐᓱᒋᑦ ᑲᑎᖅᓱᒐᓄᑦ: ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓄᑦ!

ᑲᑎᖅᓱᒐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔫᒻᒪᑕ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᕈᑎᖃᓕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᓪᓗᑎᒃ. ᑕᕝᕙᓂ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᒻᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ, ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᐅᕐᓂᖓᓂᒃ ᓇᓂᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᑦᓯ, ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᔭᒃᓴᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ.

Welcome to Katiqsugat: Inuit Early Learning Resources

Katiqsugat is a digital collection of Inuit-specific early childhood education materials and a way for Inuit to share their knowledge. On this site, you will find a variety of culturally and linguistically appropriate materials, from policy manuals, teaching tools, and meal plans, to activity ideas for Inuit children and original research on Inuit early childhood development.

Tunngngasugit Katiqsuganut: Inuit Ilinnialisaaqtunut Ilinniaqtittijjutiksanginut!

Katiqsugat qaritaujatigut katiqsuanguvalliajuummata Inunnut turaangatitausimallutik ilinnialisaaqtunut ilinniaqtitsijjutiksanik ammalu Inunnut qaujimanirminnik amiqqarutiqalirviujunnaqtuullutik. Tavvani pituksimavvimmi qaritaujatigut, ajjigiinngiuqtunik piusituqarmut ammalu uqausilirinirmut naammaktunik pitaqaurninganik nanisiqattarniaratsi, maligalirinirmi uqalimaagaliangusimajunik, ilinniaqtittijjutiksaullutik sanarrutinik, ammalu nirijaksaliuqattarnirmut parnautinit, piliriangulirunnaqtutik isumagijausimajunut turaangallutik Inuit surusinginnut ammalu sivullirmik qaujisainiqalauqsimanirmit Inuit ilitsivallialisaaqtunut ilinniarutiksanik.

 

Photo credit | ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ | Ajjiliuqtaujut
Nunatsiavut Government