ᓱᒻᒪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᕙᓪᓕᐊᕙᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᒻᒪᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕆᐊᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ?

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ - ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ - ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᕐᓂᒃᓴᒧᑦ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᑎᐊᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᓚᒌᒃᑐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᑭᓯᐊᓂᓗ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᑦ ᓇᓕᖅᑲᐅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᖖᒋᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕝᕕᐅᓇᑎᒃ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓄᑦ, ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᑎᐅᔪᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖅᑖᕐᑎᑕᐅᕙᒻᒪᑕ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᖅᑐᑎᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ, ᓇᓕᖏᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᓯᒪᕙᒐᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᔅᓴᐅᑎᑕᐅᓂᖏᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒥᓐᓂ ᐱᓯᒪᓕᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᑕᕋᖏᓐᓂᑦ.

ITK-ᑯᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂ, ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᖅᓯᒪᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᖁᓪᓗᒍ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᖅᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖅᑖᕐᕕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᖖᒋᓐᓂᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓯᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ. ᐱᑕᖃᖖᒋᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓄᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᖅᓱᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᐸᐃᕆᕝᕕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑑᖁᒋᕙᖅᐳᑦ ᐊᓯᖏᓄᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ, ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᕙᒃᑐᓂᒃ.  

ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᒃᑐᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᖃᖅᐳᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕝᕙᖅᑎᑕᐅᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓃᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓄᑦ, ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓄᑦ.