ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᓱᓇᓂᒃ ᐃᓚᖃᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕙᑦ?

ECD-ᖑᔪᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᓅᓯᓕᒫᒧᑦ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᑎᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐅᓕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ECD-ᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᑦ ᓱᑲᑦᑐᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᖅᐸᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᕙᒃᑐᑎᒃ ᐅᑭᐅᖃᖖᒋᑦᑐᓂᑦ 5-ᓄᑦ ᑎᑭᓪᖢᒍ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐅᔫᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓄᑦ. ᐃᓕᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᖅᓱᐊᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ, ᐃᑲᔪᕈᑎᔅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓄᑦ, ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑎᑕᖏᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓄᑦ; ECD-ᖑᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᕆᔭᐅᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᑉᓗᓈᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᕐᒥᐅᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓄᐊᖓᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᓕ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖖᒋᓐᓂᖏᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ.  

ᑖᓐᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃᓴᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐸᐸᑕᐅᔪᓐᓇᕐᕕᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᖅᑲᕆᔭᐅᕙᒃᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖃᖅᑐᓄᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ. ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑎᒃᓗ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᓲᕐᓗ: ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᓴᓇᕐᕈᑎᔅᓴᓂᒃ, ᐸᐃᕆᕝᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖁᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐱᖖᒍᐊᕈᑎᔅᓴᓂᒃ, ᓴᓇᐅᒐᓕᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐱᐅᓯᑐᖃᖅ ᒪᓕᒃᓗᒍ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᐃᔾᔪᓯᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᓂᕆᔭᒃᓴᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐃᒻᖏᐅᓯᕐᓂᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ECD-ᖑᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᖃᑦᑕᕈᑎᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ.