ᖃᖓᓕ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᒃᑲᓐᓂᕈᒫᖅᐸᑦ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ?

ᑲᑎᖅᓱᒐᑦ ᐆᒪᓂᖃᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑑᓪᓗᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᐅᕗᑦ. ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᑎᑕᐅᒋᐊᖏᓐᓇᐅᔭᖅᐸᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑕᐃᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᕙᓪᓕᐊᕝᕕᐅᓂᖃᖅᐸᒃᓗᑎᒃ ᐱᓯᒪᓕᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ. ᕿᓂᓕᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓕᐅᖅᑲᕐᑕᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑲᕈᑎᒋᔪᓐᓇᕋᔭᕐᑕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖏᓂᒃ. ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓇᐃᓈᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᑕᑎᕆᓗᑎᒃ

ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᓕᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕋᓱᐊᕐᖢᑕ ᖁᒡᕙᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑦ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᔪᓃᑦᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑎᒐᐅᓯᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᑎᒍᑦ. ᐊᑯᓃᖅᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑐᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᖃᕐᓂᖅ ᐱᓯᒪᓕᒃᑲᓐᓂᕆᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᓴᖅᑮᓯᒪᓕᕐᓂᖅᑎᒍᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒎᓕᕈᑎᔅᓴᖏᓂᒃ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᔪᓂ ᑕᒪᐃᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓂ.