ᓱᓇᐅᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ?

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᖏᑦ (ECD) ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑎᒋᔭᐅᕗᑦ ᐊᑐᓂ ᓯᑕᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ - ᐃᓄᕕᐊᓗᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓂᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ (ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ, ᑭᕙᓪᓕᖅ, ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ), ᓄᓇᕕᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕗᒻᒥᑦ, ᐃᓚᖃᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ (ITK) ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓪᓚᕆᖕᓂᖃᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓂᖃᕈᒪᔪᓂᒃ ᖁᕝᕙᖅᑎᑦᑎᒋᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᖏᓂᒃ. 

ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 2001-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᖅᐸᓐᓂᕐᓂ ECD-ᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᕙᓐᓂᕐᓂᒃ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᒃᓴᐅᔪᓂᒃ, ᒪᓕᒐᖁᑎᐅᔪᓂᒃ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᕐᕕᐅᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖁᑦᑎᖕᓂᖓᓂ. ITK-ᑯᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖓᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᒋᔭᐅᕗᑦ.

2004-ᒥ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᖃᕐᑎᑕᐅᕗᑦ ᑖᑯᐊ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ "ᑎᑭᓯᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ, ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓯᖏᓂᒃ ᐃᓚᒌᖑᔪᓂᒃᓗ" ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᓐᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᕆᐊᖃᖃᑎᖃᓕᕐᓂᕐᒥᒃᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ 9-ᖑᔪᓂᒃ ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᖁᑎᒋᔭᒥᓐᓂᒃ. ᐅᑭᐅᑕᒫᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑐᕌᕐᕕᒃᓴᖁᑎᒋᔭᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖏᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑕᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᒃᑐᑎᒃ. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ECD-ᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᐅᓕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᕗᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᓄᑦ.