ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᓕᕋᔭᖅᐳᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᕝᕕᒋᔪᓐᓇᖅᐱᒃᑲ?

ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑐᑎᒍᑦ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓃᑦᑐᓂᒃ ᓇᓂᓯᖃᑦᑕᕈᑎᔅᓴᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᒪᑦ, ᐃᓚᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ, ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᓇᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖏᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᓪᓚᑦᑖᕐᑐᓄᑦ ᕿᓂᕈᑎᓂᒃ. ᑲᑎᖅᓱᒐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᓕᖅᐸᓪᓕᐊᕗᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔾᔪᑎᐅᕙᓕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᖓᓂ ᐊᑐᕈᓐᓇᓕᖅᑎᑦᑎᒋᐊᒧᑦ.

ᐃᑲᔪᕈᑎᔅᓴᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᓕᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᕆᓯᒪᔭᕐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ, ᕿᒥᕐᕈᖅᑳᖁᓇᕋᓗᐊᖅᐳᑎᑦ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖖᒐᕝᕕᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᖁᕕᐊᒋᕙᒻᒥᔭᖅᐳᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖖᒍᖅᑎᑕᐅᓵᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᖅ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᒃᓴᐃᓯᒪᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᐃᓚᖃᖅᑎᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᑎᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐊᕆᕙᓪᓕᐊᔭᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕐᓂᕈᑦᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒃᓴᖃᕈᒪᒍᑦᓯ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᑲᑎᖅᓱᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ, ᐃᔾᔪᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖖᒋᑦᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒃᒋᔭᐅᖅᑳᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ.